Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.alpensport.pl


Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu
Dane osobowe, które przekazujesz nam w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.alpensport.pl są przetwarzane przez Alpen-Sport Ewa Majcherska z siedzibą przy ul. F. Chopina 8/9, 20-026 Lublin, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem 72440, NIP 7122318741, REGON 432513819, która jest administratorem danych. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych:
Wszystkie dane osobowe, które zostają nam powierzone, a w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu przetwarzamy:
- w zakresie koniecznym do utworzenia, zmian, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji złożonych zamówień;
- w celu prawidłowego przebiegu procesu realizacji złożonych zamówień;
- w celu prawidłowego przebiegu trybu rozpatrywania reklamacji;
- w celu prawidłowego przebiegu procesu składanych oświadczeń o odstąpieniu od umowy;
- w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych - jeśli została na to wyrażona oddzielna zgoda.

Rodzaj danych:
Alpen-Sport przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Serwisie:
- adres e-mail
2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko (nazwa)
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
- NIP
3. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe przetwarzamy za zgodą Klienta, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
W związku z przetwarzaniem przez Sklep danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Klienta w Sklepie a dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
W każdej chwili możesz żądać usunięcia danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto Klienta w Sklepie a dane nie będą przez nas przetwarzane. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Klienta w Sklepie a dane nie będą przez nas przetwarzane. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili, sprostowali bądź usunęli dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: "Moje konto".
Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Klienta w Sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
Wiadomości e-mail na adres: alpensport@interia.pl
Telefonicznie: 81 534 46 45
Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
Listownie na adres: Alpen-Sport Ewa Majcherska, ul. F. Chopina 8/9, 20-026 Lublin

Powierzenie przetwarzania danych
Alpen-Sport Ewa Majcherska może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek.
Dane osobowe Klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Klientów Sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Zasady bezpieczeństwa
Alpen-Sport zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Środki te mają na celu ochronę danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem, utracie danych i ich uszkodzeniu.
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem w określonych celach i nie przekazujemy ich dalej. Dokładamy wszelkich starań by dane osobowe były dokładne i aktualne, bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez ochrony. Dane przetwarzamy w zgodzie z prawami przysługującymi osobom, których dane dotyczą.

Przydatne uwagi
Ustaw login i hasło w sposób, który uniemożliwi innym użytkownikom na ich odgadnięcie.
Nie podawaj loginu i hasła osobom trzecim.
Pamiętaj by wylogować się po zakończeniu zakupów przez naciśnięcie przycisku "Wyloguj".
Używaj i regularnie aktualizuj program antywirusowy.

Alpen-Sport - Sklep turystyczny © Copyright 2016 - Wykonanie nextry.pl